Opłaty 2020 – obowiązują stawki z 2019 roku

W związku z zaskarżeniem przez Komisję Rewizyjną ROD Skowronek prawidłowości przeprowadzenia Konferencji Delegatów ROD Skowronek z dnia  8 sierpnia 2020 r. w dniu 12 listopada 2020 r. Okręgowy Zarząd Mazowieckie PZD przekazał informację o podjęciu uchwały unieważniającej w/w Konferencję.

W skutek powyższych decyzji wszystkie uchwały podjęte podczas Konferencji zostały unieważnione, łącznie z tymi o ustaleniu nowych opłat i inwestycji.

W roku 2020 obowiązują stawki opłat ogrodowych zatwierdzone przez Walne Zebranie w roku 2019.  W związku z powyższym należy uzupełnić brakującą różnicę w opłatach, tj. 0,19 zł za m2 działki.

Z powodu dużego wzrostu cen wywozu nieczystości podtrzymujemy zaliczkę na ten cel w kwocie 155 zł.

Planowana inwestycja nowego ujęcia wody zostaje przełożona na rok 2021 a zebrane fundusze na partycypację w kwocie 15 zł zostają przesunięte i będą rozliczone w poczet przyszłych okresów rozliczeniowych.

Dyżury zarządu w okresie zimowym

W okresie zimowy tj. od  1.10.2020 r.  do  30.04.2021 r.  dyżury Zarządu odbywają się w tylko pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.

Dzień Działkowca 2020 – odwołany

Drodzy Działkowicze !

W związku z obecnie istniejącym stanem epidemii COVID-19 dla ogólnego bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami PZD, tegoroczne obchody Dnia Działkowca na terenie naszego Ogrodu niestety zostały odwołane.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pracę jaką Państwo włożyli w tym roku na rzecz naszego Ogrodu.

Leczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku Dzień Działkowca będziemy mogli obchodzić jak co roku.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD Skowronek

Komunikat biura OZM PZD w sprawie przyjmowania interesantów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zalecaną ostrożnością oraz w trosce o zdrowie Państwa i członków Zarządu, Zarząd ROD Skowronek zawiesza sobotnie dyżury w Domu Działkowca do odwołania.  Zwracamy się z apelem do działkowców, by wszelkie sprawy dotyczące ROD załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

Adres e-mail: zarzad@rodskowronek.pl

 

Numery telefonów do członków Zarządu i elektryka znajdują się na stronie internetowej www.rodskowronek.pl oraz w gablocie przy wjeździe na teren ogrodu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej oraz na Facebook-u.

UCHWALA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dniu 11 marca 2020 r.

 

W sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD 2020r. W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie 134 ust. I i 2 pkt l) Statutu PZD oraz S 134 ust. 1 i 2 pkt l) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

  1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
  2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w S 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane, Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (559 ust. 2 Statutu PZD).

Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

Stany liczników energii elektrycznej

Szanowni Państwo,
w gablocie, w naszym ogrodzie są dostępne stany liczników elektrycznych spisanych na dzień 31.12.2020.
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.03.2021r.

1 kWh koszt 0,60 zł.

Sprawdź stan licznika na 31.12.2020r.

Nr działki Stan Licznika [kWh] na 31.12.2020
1 478
1A 1639
2 87
3 1312
4 21
4A
5 2745
6 145
7 11
7A
8 5
9
10 1251
10A
11 1238
12 450
13
14 38
15 12
16 913
17 283
18 2982
19 31
20 832
21
22 1086
23 48
24 752
25 1655
26 1675
27 395
28 25
29 280
30 581
31 1274
32 1159
33 556
34 94
35
36 1016
37 1252
38 1226
39 147
40 604
41 810
42 1501
43 146
44
45 1462
46 999
47 6
48 661
49 51
50 795
51 6440
52 45
53 701
54 386
55 646
56 687
57 1163
58 471
59 759
60 439
61 24
62 1635
63 214
64 1160
65 1282
66 51
67 385
68 1112
69 410
70 0
71 547
72 114
73 1178
74 46
75 243
76
77 962
78 15
79 347
80 1376
81 26
82 3
83 686
84 37
85 241
86 595
87 695
88 915
89 73
90 145
91 1311
92 482
93 611
94 283
95 17
96 555
97 492
98 19
99 1881
100 1563
101 2083
102 1081
103 1412
104 91
105 343
106 1575
107 122
108 2258
109 1575
110 78
111 24
112 6
113 190
114 73
115 937
116 858
117 53
118 22
119 214
120 1501
121 37
122 251
123 8
124 74
125 405
126 122
127 1340
128 1591
129 332
130 136
131 878
132 622
133 1006
134 416
135 72
136 52
137 1232
138 594
139 136
140 835
141 283
142 5
143 9
144 3329
145 1
146 425
147 88
148 110
149
150 318
151 2114
152 1503
153 2217
154
155 1012
156 502
157 287
158
159 571
160 131
161 427
162 1015
163 126
164 1183
165 366
166 17
167 78
168 1098
169 1160
170 734
171 246
172 7
173 81
174 62
175 2563
176 399
177 1668
178 39
179 830
180 1119
181 1268
182 542
183 811
184 16
185 587
186 348
187 1145
188 560
189 172
190 766
191 1399
192 111
192 A
193
193 A 1453
194 56
194 A 803
195 3431
195 A 1362
196 1082
196 A
197 378
197 A 262
198 534
198 A 41
199 2098
200 1482
201 311
202 12
203 31
204 123
205 243
206 75
207 38
208 14
209 98
210
211 2372
212 243
213 517
214 147
215 1512
216 504
217 865
218 10
219 315
220 734
221 769
222 243
223 108
224 452
225 534
226 245
227 385 nowy licznik
228 524
229 640
230 1568
231 82
232 805
233 131
234 2227
234 A 1442
235 2569
236 1319
237 791
238 355
239
240 80
241 1023
241 A
242 162
243 128
243A 161
244 535
245 108
246 1018
247 429
248 350
249
250 695
250 A 113
251 403
252 304
253 1033
254 95
255 1098
256 37
257 1072
258 450
259 367
260 1721
261
262 20
263 118
264 1561
265 600
266 1601
267 5285
267 A 1219
268 676
269 1117
270 37
271 50
272 156
273 59
274 4075
275 2688
276 2469
276A 167
277 203
277A 2823
278 1414
279 31
280 681
281 1054
282 443
283 1394
284 3653
285 824
286 420
287 674
288 3361
289 96
290 166
291 2026
292 4235
293 470
294 1286
295 152
296 1300
297 175
298 102
299 336
300 493
301 885
302 1369
303 181
304 0
305 275
306 522
307 1056
308 230
309 1191
310 561
311 428
312 513
313 50
314 16
315 377
316 43
317 877
318 5676
319 1319
320 846
321 605
322 13
323 39
324
325 1124
326 698
327 809
328 21
329 636
330 110
331 393
332
333 349
334 1061
335 3127
336
337 1152
338 35
339 478
340
341 28
342 1979
343 70
344 228
345 116
346 314
347 915
348 37
349 13
350 451
351 1537
352 171
353 2353
354 802
355 211
356 691
357 656
358
359 47
360 952
361 132
362 620
363 1692
364 3332
365 327
366 601
367 111
368
369 2027
370 516
371 412
372 65
373 897
374 7
375 407
376 647
377 1725
378
379 45
380 651
381 33
382 28
383 1385
384 115
385 2003
386 164
387 1279
388 6
389 141
390 17
391 1249
392 163
393 3
394 50
395 145
396 291
397 245
398 124
399 543
400 308
401 3
402 34
403 1741
404 2816
405 1059
406 359
407 597
408 309
409 140
410 455
411 64
412 973
413 107
414 3416
415 1786
416 639
417 0
418 1104
419 1198
420 1704
421 17
422 783
423 136
424 61
425 844
426 3112
427 984
428 22
429 6120
430 713
431 14
432 1309
433 204
434 491
435 68
436 1618
437 771
438 1324
439 69
440 128
441 737
442 23
443 107
444 25
445 1
446 62
447 1001
448 663
449 40
450 3124
451 3983
452 8
453 220
454 366
455 18
456 1057
457 3787
458 413
459 253
460 292
461 3087
462 230
463 1531
464 87
465 890
466 228
467 86
468 788
469 348
470 38
471 4204
472 32
473
474 1861
475 97
476 88
477 108
478 394
479 545
480 1014
481 1030
482 1384
483 9
484 174
485 639
486 273
487 447
488 274
489 554
490 704
491 436
492 39
493 216
494 1181
495 1456
496 480
497 490
498 24
499 227
500 1698
501 287
502 877
503 722
504 367
505 404
506 696
507 279
508 106
509 419
510 429
511 693
512 1
513 197
514 1740
515 1630
516 65
517 569
518 560
519 1565
520 909
521 232
522 1108
523 555
524 312
525 66
526 268
527 5
528 2091
529 21
530 442
531 494
532 112
533 12
534 1549
535 1326
536 1961
537 17
538 16 nowy licznik
539 2905
540 31
541 2802
542 974
543 64
544 1070
545 53
546 0
547 34
548 234
549 27
550 1939
551 1404
552 842