Opłaty 2020 – obowiązują stawki z 2019 roku

W związku z zaskarżeniem przez Komisję Rewizyjną ROD Skowronek prawidłowości przeprowadzenia Konferencji Delegatów ROD Skowronek z dnia  8 sierpnia 2020 r. w dniu 12 listopada 2020 r. Okręgowy Zarząd Mazowieckie PZD przekazał informację o podjęciu uchwały unieważniającej w/w Konferencję.

W skutek powyższych decyzji wszystkie uchwały podjęte podczas Konferencji zostały unieważnione, łącznie z tymi o ustaleniu nowych opłat i inwestycji.

W roku 2020 obowiązują stawki opłat ogrodowych zatwierdzone przez Walne Zebranie w roku 2019.  W związku z powyższym należy uzupełnić brakującą różnicę w opłatach, tj. 0,19 zł za m2 działki.

Z powodu dużego wzrostu cen wywozu nieczystości podtrzymujemy zaliczkę na ten cel w kwocie 155 zł.

Planowana inwestycja nowego ujęcia wody zostaje przełożona na rok 2021 a zebrane fundusze na partycypację w kwocie 15 zł zostają przesunięte i będą rozliczone w poczet przyszłych okresów rozliczeniowych.

Dzień Działkowca 2020 – odwołany

Drodzy Działkowicze !

W związku z obecnie istniejącym stanem epidemii COVID-19 dla ogólnego bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami PZD, tegoroczne obchody Dnia Działkowca na terenie naszego Ogrodu niestety zostały odwołane.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za poświęcony czas i pracę jaką Państwo włożyli w tym roku na rzecz naszego Ogrodu.

Leczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku Dzień Działkowca będziemy mogli obchodzić jak co roku.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD Skowronek

Komunikat biura OZM PZD w sprawie przyjmowania interesantów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zalecaną ostrożnością oraz w trosce o zdrowie Państwa i członków Zarządu, Zarząd ROD Skowronek zawiesza sobotnie dyżury w Domu Działkowca do odwołania.  Zwracamy się z apelem do działkowców, by wszelkie sprawy dotyczące ROD załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.

Adres e-mail: zarzad@rodskowronek.pl

 

Numery telefonów do członków Zarządu i elektryka znajdują się na stronie internetowej www.rodskowronek.pl oraz w gablocie przy wjeździe na teren ogrodu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej oraz na Facebook-u.

UCHWALA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dniu 11 marca 2020 r.

 

W sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD 2020r. W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie 134 ust. I i 2 pkt l) Statutu PZD oraz S 134 ust. 1 i 2 pkt l) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

  1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
  2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w S 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane, Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (559 ust. 2 Statutu PZD).

Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

Stany liczników energii elektrycznej

Szanowni Państwo,
w gablocie, w naszym ogrodzie są dostępne stany liczników elektrycznych spisanych na dzień 31.12.2019.
Przypominamy termin płatności za energię elektryczną do 31.03.2020r.
1 kWh koszt 0,60 zł.

Sprawdź stan licznika na 31.12.2019r.

Nr Działki Stan Licznika [kWh] na dzień 31.12.2019r.
1 87
1A 760
2 25
3 1101
4 17
4A nie podłącz.
5 2592
6 5
7 8
7A nie podłącz.
8 5
9 nie podłącz.
10 644
10A nie podłącz.
11 643
12 412
13 nie podłącz.
14 29
15 9
16 583
17 179
18 2098
19 21
20 378
21 nie podłącz.
22 410
23 9
24 418
25 1269
26 1169
27 285
28 19
29 115
30 401
31 833
32 569
33 449
34 4
35 nie podłącz.
36 817
37 848
38 783
39 81
40 345
41 491
42 993
43 3
44 nie podłącz.
45 848
46 941
47 4
48 428
49 9
50 485
51 6244
52 40
53 292
54 139
55 497
56 452
57 801
58 193
59 364
60 264
61 12
62 122
63 194
64 592
65 823
66 25
67 204
68 825
69 150
70 0
71 414
72 73
73 828
74 35
75 166
76 nie podłącz.
77 564
78 8
79 216
80 947
81 4
82 2
83 334
84 28
85 208
86 410
87 419
88 605
89 39
90 98
91 735
92 346
93 379
94 261
95 12
96 387
97 428
98 13
99 1100
100 1010
101 1497
102 19
103 869
104 64
105 201
106 989
107 54
108 948
109 1107
110 43
111 14
112 1
113 123
114 18
115 757
116 498
117 29
118 11
119 6
120 946
121 29
122 229
123 6
124 68
125 294
126 81
127 827
128 1002
129 73
130 108
131 446
132 410
133 163
134 162
135 8
136 26
137 585
138 585
139 37
140 556
141 126
142 2
143 6
144 1645
145 0
146 319
147 74
148 63
149 nie podłącz.
150 176
151 1312
152 1264
153 1364
154 nie podłącz.
155 665
156 241
157 196
158 nie podłącz.
159 417
160 53
161 334
162 678
163 29
164 838
165 207
166 12
167 63
168 344
169 683
170 350
171 237
172 6
173 46
174 17
175 2026
176 286
177 1215
178 288
179 460
180 737
181 721
182 362
183 287
184 12
185 402
186 166
187 770
188 413
189 107
190 339
191 795
192 9
192 A nie podłącz.
193 nie podłącz.
193 A 935
194 56
194 A 567
195 1438
195 A 875
196 691
196 A nie podłącz.
197 174
197 A 74
198 386
198 A 20
199 1677
200 1175
201 245
202 7
203 20
204 119
205 118
206 46
207 23
208 8
209 50
210 nie podłącz.
211 1734
212 85
213 330
214 26
215 1349
216 321
217 431
218 6
219 220
220 408
221 651
222 2040
223 10
224 247
225 243
226 231
227 885
228 362
229 447
230 893
231 26
232 564
233 64
234 1222
234 A 943
235 1464
236 807
237 472
238 129
239 nie podłącz.
240
241 679
241 A nie podłącz.
242 144
243 70
243A 128
244 368
245 85
246 716
247 348
248 290
249 nie podłącz.
250 420
250 A 65
251 257
252 188
253 618
254 49
255 1309
256 29
257 762
258 205
259 215
260 1096
261 nie podłącz.
262 11
263 73
264 883
265 298
266 1091
267 3687
267 A 982
268 471
269 597
270 32
271 39
272 133
273 25
274 2472
275 1935
276 2467
276A 131
277 204
277A 1001
278 961
279 26
280 478
281 743
282 260
283 947
284 2339
285 588
286 174
287 448
288 2007
289 37
290 131
291 1427
292 3247
293 99
294 368
295 98
296 428
297 113
298 72
299 265
300 281
301 513
302 822
303 12
304 0
305 54
306 420
307 698
308 59
309 791
310 195
311 325
312 320
313 37
314 10
315 248
316 24
317 523
318 3175
319 764
320 491
321 403
322 8
323 nie podłącz.
324 nie podłącz.
325 730
326 418
327 528
328 14
329 436
330 72
331 298
332 nie podłącz.
333 235
334 773
335 2273
336 nie podłącz.
337 809
338 16
339 334
340 nie podłącz.
341 7
342 1090
343 52
344 149
345 107
346 192
347 562
348 28
349 7
350 318
351 324
352 113
353 1199
354 575
355 155
356 545
357 428
358 nie podłącz.
359 22
360 670
361 92
362 385
363 1238
364 1552
365 307
366 420
367 58
368 nie podłącz.
369 1536
370 304
371 283
372 41
373 614
374 3
375 32
376 229
377 963
378 nie podłącz.
379 10
380 281
381 26
382 28
383 850
384 93
385 1680
386 160
387 855
388 4
389 120
390 5
391 537
392 101
393 1
394 39
395 121
396 195
397 183
398 95
399 310
400 128
401 2
402 24
403 1109
404 1844
405 667
406 269
407 397
408 34
409 88
410 289
411 44
412 742
413 80
414 2259
415 860
416 401
417 0
418 456
419 855
420 987
421 9
422 707
423 97
424 44
425 619
426 2049
427 753
428 13
429 3994
430 481
431 11
432 992
433 79
434 314
435 40
436 1079
437 532
438 907
439 46
440 66
441 730
442 14
443 58
444 17
445 0
446 22
447 656
448 309
449 2
450 1718
451 2324
452 5
453 164
454 193
455 6
456 329
457 2276
458 270
459 163
460 198
461 2106
462 229
463 954
464 66
465 635
466 37
467 59
468 658
469 4
470 28
471 2382
472 15
473 nie podłącz.
474 1340
475 68
476 54
477 76
478 338
479 281
480 418
481 703
482 980
483 8
484 104
485 395
486 57
487 230
488 184
489 266
490 402
491 318
492 19
493 150
494 791
495 1007
496 329
497 338
498 16
499 164
500 958
501 194
502 595
503 479
504 269
505 387
506 487
507 154
508 102
509 276
510 222
511 447
512 1
513 97
514 1118
515 924
516 47
517 389
518 342
519 1020
520 642
521 146
522 432
523 343
524 246
525 54
526 139
527 4
528 1270
529 12
530 297
531 324
532 45
533 8
534 1209
535 819
536 1449
537 8
538 426
539 1551
540 22
541 1809
542 639
543 56
544 577
545 35
546 0
547 22
548 101
549 13
550 1308
551 878
552 449

Dyżury zarządu w okresie zimowym

W okresie zimowy tj. od  1.10.2019 r.  do  30.04.2020 r.  dyżury Zarządu odbywają się w tylko pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.