Ogłoszenia

Walne Zebranie 27 kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Skowronek” informuje, że w dniu

27 kwietnia 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Skowronek „

w Kajetanach przy ulicy Brzozowej 44

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 Początek Obrad Walnego Zebrania w I terminie godz. 11:00

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD Walne Zebranie odbędzie się

w II terminie o godz. 11:30

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu Członkom Związku w dniu 13 kwietnia 2019 roku w godzinach 12:00 –13:00 w Domu Działkowca ROD „Skowronek”.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

pliki do pobrania:


 

Włącznie wody 17-18 kwietnia

W dniach 17-18 kwietnia zostanie włączona woda na terenie ogrodu.

Prosimy o zabezpieczenie instalacji wodnej na swojej działce przed ew. zalaniem.

Zarząd ROD

Odczyty liczników elektrycznych

W przypadku braku możliwości odczytania przez Państwa zużycia energii elektrycznej z podlicznika, który znajduję się w szafce w alejce,  prosimy o kontakt telefoniczny z Panem elektrykiem.

Zarząd ROD

Biuro czynne w pierwszą sobotę m-ca

Zarząd ROD Skowronek informuję,  że w okresie od dnia 13-10-2018 roku do 30-04-2019 roku biuro Zarządu czynne będzie w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 11:00 - 13:00.

Zarząd ROD

HISTORIA OGRODU

Szanowni Państwo!

W związku z oddaną do użytku stroną internetową prosimy działkowców i ich rodziny o nadsyłanie do dnia 30.09.2018 r. opisów, zdjęć związanych z historią naszego Ogrodu. Można skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub wysłać pocztą tradycyjną na adres ROD Skowronek. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie.

Zarząd ROD

USUNIĘCIE GAŁĘZI DRZEW I KRZEWÓW WYCHODZĄCYCH POZA OBRĘB DZIAŁKI

Szanowni Państwo!

W związku z wymogami bezpieczeństwa Zarząd ROD „Skowronek” prosi o usunięcie gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza obręb działek w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r. Wystające konary drzew i gałęzie krzewów utrudniają przejazd pojazdom ratunkowym i asenizacyjnym oraz stanowią zagrożenie dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych jak i samych działkowiczów. Przypominamy, że aby zapewnić funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych, umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, każdy Działkowicz musi przesadzić lub przyciąć krzewy rosnące  w postaci żywopłotów w taki sposób, aby zapewnić wymaganą wielkość alejki zgodnie z planem zagospodarowania i podjętą uchwałą przez Walne Zebranie  (link) oraz ma obowiązek utrzymywać alejkę wzdłuż swojej działki w należytym porządku tzn. kosić trawę, wycinać samosiejki. Informujemy, ze odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające konary lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło. Należy również usunąć krzewy i rośliny, które utrudniają dostęp do skrzynek elektrycznych i latarni.

W wypadku nie usunięcia zagrożeń wynajęta będzie firma sprzątająca, a kosztami obciążony zostanie użytkownik działki.

Zarząd ROD

REMONT MAGAZYNU MA ODPADY ZIELONE

Szanowni Państwo!
W związku z przedłużającym się remontem magazynu ma odpady zielone prosimy działkowców o zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie. Planowany termin zakończenia inwestycji 20.10.2018 r.

Zarząd ROD

SORTOWANIE ODPADÓW KOMULANYCH

Szanowni Państwo!

W związku z ogromnymi kosztami utylizacji odpadów oraz ciągłym zaangażowaniem pracownika odpowiedzialnego za dbanie o porządek w naszym ogrodzie „PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O SORTOWANIU ODPADÓW KOMULANYCH.

Zarząd ROD

ZALEGŁE OPŁATY

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że dnia 30.06.2018 roku minął termin płatności za użytkowanie działki. Mamy miesiąc sierpień a wielu działkowców lekceważy swój obowiązek i nie uiściło tych opłat. Na dzień 22 sierpnia 2018 r.  nie zostały uregulowane należności za 118 działek. Spóźnialskich uprasza się o pilne uregulowanie zobowiązań. Przypominamy również, że opłaty z energię elektryczną i ochronę należy uiścić do dnia 30 września br. Szczegóły w zakładce OPŁATY.

Zarząd ROD

UPRZĄTAJ NIECZYSTOŚCI PO SWOIM PSIE

Szanowni Państwo!

Działkowicze coraz częściej zwracają uwagę na  nieuprzątanie zanieczyszczeń po psach oraz uciążliwe ujadanie psów gdy alejką przechodzą osoby, zdarza się że właściciele nawet nie reagują i nie starają się ich uciszać. Na terenie ogrodu istnieje bezwzględny obowiązek wyprowadzania psów na smyczy oraz sprzątania nieczystości po swoich psach. (Regulamin ROD)

  1. „Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.” (Ustawa 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Art.10a pkt 3).

  2. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany.” (art . 77 Kodeksu Wykroczeń).

Zarząd ROD

INFORMACJA DLA POTENCJANYCH NABYWCÓW DZIAŁEK

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd ROD „Skowronek” nie pośredniczy w obrocie działkami i nie współpracuje z agencjami nieruchomości. Zwracamy się również z prośbą do potencjalnych nabywców działek na naszym terenie, aby przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo do działki sprawdzili w Zarządzie Ogrodu jej stan prawny, tzn:

  • kto posiada prawo do użytkowania działki,

  • czy osoba zbywająca prawo do działki nie posiada zaległości z tytułu wnoszonych corocznie opłat ogrodowych i z tytułu zużycia prądu.

Zarząd ROD

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH I KORESPONDECYJNYCH

Szanowni Państwo!

Zarząd ROD „Skowronek” przypomina o konieczności przekazywania na piśmie lub drogą e-mailową korzystając z formularza kontaktowego danych adresowych w przypadku ich zmiany. Należy pamiętać, że to na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to Państwo ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji.

Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 11 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, który dotyczy  każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowanej do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Koszty przesyłki ponosi odbiorca.

Zarząd ROD

NOWA STREFA SPORTOWO-REKREACYJNA

Teren przy ul. Brzozowej w Walendowie zyska nowy charakter - fragment artykułu „Mieszkańcy zyskają przestrzeń do wypoczynku” Jakuba Małkińskiego z PORTALU WPR24 „W Walendowie pojawi się plac zabaw, który ma być dostępny dla dzieci w różnym wieku. Pomyślano również o zwolennikach aktywności ruchowej. – W ramach I strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej naturalnej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Na terenie projektuje się umiejscowienie parku linowego. Z uwagi na brak drzewostanu umożliwiającego rozpięcie ścieżek parku projektuje się montaż oparty o pylony żelbetowe lub stalowe. Planuje się ponadto budowę zaplecza socjalno-magazynowego obsługującego obiekty sportowe. W ramach II strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę skateparku oraz miasteczka ruchu drogowego w otoczeniu zieleni parkowej – napisano w dokumentacji.

Zarząd ROD

DYŻURY ZARZĄDU OGRODU

Zarząd Ogrodu pełni dyżur w Domu Działkowca 

w okresie letnim (od kwietnia do pazdzienika) w każdą sobotę

w okresie zimowym (od pazdziernika - do kwietnia) - tylko w I-szą sobotę miesiąca 

Członkowie Zarządu w godz.  11:00 - 13:00

Prezes Zarządu w godz.  12:00 - 13:00

pozostałe dni pod nr. telefonu