Organizacja

Rodzinny ogród działkowy jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców i korzysta z osobowości prawnej PZD na zasadach określonych w § 92 (Ustawy …..). ROD jest to ogród wpisany do Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych prowadzonego przez Krajową Radę.

ZARZĄD ROD

Zarząd prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w § 92 (Ustawy …..). Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków i wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika. Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Pracami zarządu kieruje Prezes.

Zarząd reprezentuje interesy ROD i jego członków przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w sprawach administracyjnych i podatkowych. Zarząd prowadzi sprawy ROD, a w szczególności:

1)   realizuje obowiązki wynikające z przepisów podatkowych dotyczące ROD,

2)   realizuje uchwały walnego zebrania,

3)   przyjmuje w poczet członków PZD i przydziela działki,

4)   czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,

5)   prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, członków PZD – użytkowników działek,

6)     prowadzi ewidencję działek oraz członków zwyczajnych,

7)     dba o estetyczny wygląd ROD i organizuje dla osiągnięcia tego celu prace na rzecz ROD oraz konkursy,

8)     sprawuje nadzór nad zgodnym z regulaminem ROD zagospodarowaniem działek,

9)     rozpatruje i załatwia skargi dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych

10)   powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej,

11)   pomaga w organizowaniu zaopatrzenia członków zwyczajnych w ROD w materiały i narzędzia potrzebne do prowadzenia upraw ogrodniczych,

12)   utrzymuje w należytym stanie urządzenia ROD stanowiące własność PZD,

13)  opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,

14)  gospodaruje funduszami przeznaczonymi na potrzeby ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie,

15)  ustala wysokość opłaty inwestycyjnej wnoszonej przez nowych członków zwyczajnych według zasad określonych przez Krajową Radę,

16)  pobiera składki członkowskie, opłaty na rzecz ROD oraz inne należności,

17)  terminowo reguluje zobowiązania ROD,

18)  terminowo rozlicza i odprowadza należne składki członkowskie i wpisowe do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę,

19)  prowadzi inne sprawy ROD, zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu ROD, uchwałami walnego zebrania, uchwałami organów nadrzędnych, a także wykonuje prawomocne orzeczenia komisji rozjemczych.

KOMISJA REWIZYJNA ROD

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków tj.: z przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.

KOMISJA ROZJEMCZA ROD

Działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną w ROD prowadzi komisja rozjemcza. Komisja rozjemcza składa się z 3 - 9 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza. Liczbę członków komisji rozjemczej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Komisja rozjemcza podejmuje decyzje w formie postanowień lub orzeczeń.