Opłaty 2020 – obowiązują stawki z 2019 roku

W związku z zaskarżeniem przez Komisję Rewizyjną ROD Skowronek prawidłowości przeprowadzenia Konferencji Delegatów ROD Skowronek z dnia  8 sierpnia 2020 r. w dniu 12 listopada 2020 r. Okręgowy Zarząd Mazowieckie PZD przekazał informację o podjęciu uchwały unieważniającej w/w Konferencję.

W skutek powyższych decyzji wszystkie uchwały podjęte podczas Konferencji zostały unieważnione, łącznie z tymi o ustaleniu nowych opłat i inwestycji.

W roku 2020 obowiązują stawki opłat ogrodowych zatwierdzone przez Walne Zebranie w roku 2019.  W związku z powyższym należy uzupełnić brakującą różnicę w opłatach, tj. 0,19 zł za m2 działki.

Z powodu dużego wzrostu cen wywozu nieczystości podtrzymujemy zaliczkę na ten cel w kwocie 155 zł.

Planowana inwestycja nowego ujęcia wody zostaje przełożona na rok 2021 a zebrane fundusze na partycypację w kwocie 15 zł zostają przesunięte i będą rozliczone w poczet przyszłych okresów rozliczeniowych.