Dokumenty

Dokumenty ROD Skowronek

Opłaty ogrodowe 2019 otwórz
Regulamin ROD 2019 otwórz

Dokumenty PZD

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych otwórz
Statut PZD 2018 otwórz
Terminarz szkoleń 2019 dla nowych działkowców otwórz

Dokumenty do przekazania działki

Tytuł Opis Dokument
Umowa przeniesienia praw do działki W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. otwórz
Wniosek o zatwierdzenie umowy Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. otwórz
Deklaracja członkowska Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek. otwórz

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką

Umowa dzierżawy działkowej W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej. Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową. W tej sprawie zamieszczamy uchwałę zarządu ROD i wypełnioną umowę dzierżawy działkowej. otwórz

W przypadku śmierci działkowca

Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę. otwórz
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. otwórz

Terminarz szkoleń dla nowych działkowców

Nr kursu Miesiąc Data (pn-wt-śr) godz.
10/2019 październik 14-15-16 16:30
11/2019 listopad 18-19-20 16:30
12/2019 grudzień 9-10-11 16:30

Skierowanie na szkolenie - pobierz
Informacje dodatkowe:
  1. Na szkolenie dla nowych działkowców, kandydaci kierowani są przez poszczególne zarządy ROD.
  2. Kandydat stawia się na szkolenie w wybranym, dogodnym terminie (wg terminarza szkoleń).
  3. Poprawnie wypełnione skierowanie należy zabrać ze sobą na szkolenie lub przedstawić wcześniej u organizatora szkolenia (OZM PZD – dział ogrodniczy). Skierowanie jest niezbędne do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.
  4. Jedno szkolenie składa się z 3-dniowego cyklu (każdego dnia inna tematyka – przepisy i zagospodarowanie działki, rośliny sadownicze, rośliny ozdobne).
  5. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w ośrodku szkoleniowym OZM PZD, ul. Waszyngtona 52/80 w Warszawie – vis a vis Parku Skaryszewskiego (na terenie ROD „Waszyngtona). Każdego dnia szkolenie rozpoczyna się o godzinie 16:30. 

Rozkłady Jazdy